Visitation til specialundervisning

Her kan du læse om, hvordan dit barn visiteres til specialundervisning.

Hvad er visitation?

Når vi taler om visitation, betyder det, at vi beslutter, om et barn har brug for så meget støtte, at vi kan tilbyde et specialtilbud.

Visitation sker i et samarbejde mellem PPR og Center for Børn og Læring. Vi går i gang med vores vurdering, når vi modtager en indstilling fra skole og forældre.  


Hvordan ser visitationsprocessen ud?

Step 1: Skole og forældre vurderer barnets behov for yderligere støtte

Det er skolen, der sammen med barnets forældre vurderer, om barnet har behov for yderligere støtte og derfor skal indstilles til visitation. I nogle særlige tilfælde kan det være nødvendigt, for at barnet kan deltage aktivt i fællesskabet og få et godt udbytte af undervisningen.

Hvis forældre og skole sammen vurderer, at der er behov for mere støtte, kan barnet indstilles til en pædagogisk psykologisk vurdering (med henblik på visitation til et specialundervisningstilbud). En indstilling skal beskrive årsagen til, at barnets støttebehov skal vurderes. Men også hvilke former for støtte skolen har igangsat inden indstillingen.

Step 2: Udarbejdelse af pædagogisk psykologisk vurdering

Det næste der sker er, at PPR-psykologen udarbejder en pædagogisk psykologisk vurdering af barnet i samråd med eleven og forældrene. En pædagogisk psykologisk vurdering er en psykologfaglig vurdering af barnets udfordringer, ressourcer og behov. Den bidrager til at afklare støttebehovet, således at barnet bliver i stand til at mestre hverdagen.

Step 3: Visitationsudvalg træffer en endelig afgørelse

På baggrund af indstillingen og den pædagogiske psykologiske vurdering afgør PPR og Center for Børn og Læring, om eleven får tilbudt et specialtilbud. De træffer også en afgørelse om, hvilket konkret tilbud eleven visiteres til. Dette kalder vi en visitationsafgørelse.

Der er én hovedvisitation fra januar til marts, derudover er der løbende visitationer. Efter visitation får forældre og skole besked om afgørelsen.

Når afgørelsen er sendt til forældre og skole, vil den nye skole indkalde til et overleveringsmøde. Her vil forældre, en specialskole konsulent og en repræsentant fra den nye og gamle skole mødes for at sikre barnet en så god overgang som muligt. 

Revisitation

De elever, der er visiteret til et specialtilbud, skal én gang årligt revisiteres til fortsat specialundervisning for det kommende skoleår. Det foregår i revisitation fra januar til marts.

Specialtilbuddets skoleledelse følger elevernes udvikling undervejs blandt andet ved at tale med elevens lærere, andet personale, elevens forældre og selvfølgelig med eleven selv. Det skal sikre, at vi laver de justeringer eller ændringer, der er behov for.

Det er vigtigt, at børn og unge udvikler sig. Derfor tager vi hvert år stilling til, om elevens behov for støtte har ændret sig.

Det er vigtigt, at man som forældre bliver inddraget i revisitationsprocessen. Derfor er der partshøring, hvor elevens forældre har mulighed for at komme med en udtale i forhold til barnets støttebehov. Revisitationen foregår i et samarbejde mellem skole, PPR og forældre.

Kontaktinfo

Mette Siig Wemmelund
Centerleder PPR & Sundhedsplejen
Tlf.: 21544947
Mobil: 21544947
Send e-mail til cbfmw@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.