Fremskudt psykiatri

I samarbejde med Region Midtjylland og 13 andre kommuner, deltager Herning Kommune i statspuljeprojektet ”Afprøvning af fremskudt regional funktion” også kaldet fremskudt psykiatri.

Projektet har fokus på at understøtte, styrke og udvikle det tværsektorielle samarbejde omkring børn og unge i mistrivsel. Formålet er at styrke en tidlig indsats til børn og unge med mistrivsel og tegn på en psykisk lidelse, såsom lette tilfælde af spiseforstyrrelser, angst, depression og selvskadende adfærd mv.

Målet er derfor at styrke indsatsen for de børn og unge, som ikke har behov for en indsats i børne- og ungdomspsykiatrien, men har behov for en intensiv indsats i deres nærmiljø.

Projektet fokuserer på børn og unge med skolevægring, børn og unge med angst og depression samt lettere henvisningsveje mellem almen praksis, kommuner og Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Herning kommune deltager i 2 delprojekter:

Formålet med delprojektet er at udvikle en systematisk vidensbaseret praksis for tidligere opsporende og forbyggende arbejde i forbindelse med børn og unge, der udviser problematisk skolefravær eller begyndende skolevægring (f.eks. grundet lettere psykiske vanskeligheder). En tidlig indsats kan nemlig medvirke til at forebygge, at det problematiske skolefravær udvikler sig til langvarige forløb med decideret vægring mod skolen, psykisk lidelse og/eller inddragelse af Børne- og Ungdomspsykiatrien.

Der er i projektet øget fokus på netværksinddragelse, tæt kontakt og opfølgning på de iværksatte initiativer. Dette sikres ved strukturen på forløbet i form af fælles udarbejdelse af en caseformulering samt opfølgningsmøder efter igangsættelse af en indsats.

Projektet arbejder efter følgende mål:

  • At give personalet på skolerne et kompetenceløft i forbindelse med tidlig opsporing og håndtering af begyndende skolevægring, med tidlig inddragelse af PPR og øvrige aktører.
  • At udvikle og afprøve en systematisk evidensbaseret indsats til arbejdet med børn og unge der udviser begyndende skoleværing, med henblik på udbredelse til andre kommuner.
  • At der i forbindelse med udviklingen og afprøvning af en systematisk indsats, sker et kompetenceløft af PPR og øvrige aktører i håndteringen af skolefravær. Dette skal reducere behovet for henvisninger til Børne- og Ungdomspsykiatrien.
  • At skabe mulighed for dialog og sparring med Børne- og Ungdomspsykiatrien på sagsniveau med henblik på at kvalificere henvisninger hertil.

Formålet med projektet er styrke samarbejde og kommunikation mellem kommuner og almen praksis, for at skabe helhedsorienterede indsatser for børn/unge med lettere psykiske udfordringer. Dette kan gøres ved at der igangsættes kommunale indsatser forud for, at almen praksis henviser til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA).

Opgørelser viser nemlig, at størstedelen af de tilbageviste henvisninger stammer fra de almen praktiserende læger. Det er derfor afgørende, at der etableres et tættere og mere koordineret samarbejde mellem sektorerne, så vi sammen kan hjælpe børnene bedst muligt og øge kvaliteten af henvisningssager.

Projektet skal derfor understøtte en tidlig og forebyggende indsats i primærsektoren, inden barnet/den unge henvises til psykiatrien. Dette gøres ved at etablere enklere adgang for de almen praktiserende læger til kommunens forskellige afdelinger herunder Familieafdelingen og PPR.

Helt konkret får alle praktiserende læger i Herning Kommune mulighed for at sende en henvendelse til Center for Børn og Forebyggelse. Her er der nedsat et særligt koordinationsudvalg der træffer beslutning om barnets videre vej, samt sikrer det videre samarbejde med forældre, henvisende læge og andre relevante fagprofessionelle. Det tværsektorielle samarbejde styrkes derudover ved, at koordinationsudvalget kan inddrage BUA's rådgivningsenhed til sparring om konkrete sager.


Kontaktinfo

Mette Siig Wemmelund
Centerleder PPR & Sundhedsplejen
Tlf.: 21544947
Mobil: 21544947
Send e-mail til cbfmw@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.