Forløbsprogrammer

Forløbsprogrammerne handler helt overordnet om at skabe et mere sammenhængende forløb for børn og unge med tegn på ADHD, angst/depression og spiseforstyrrelser.

Forløbsprogrammerne er en del af vores satspuljeprojekter. 

Forløbsprogrammerne er organisatoriske redskaber der beskriver samarbejdet mellem forskellige aktører, hvilket skal understøtte formålet om at skabe bedre resultater og et mere sammenhængende forløb for barnet/den unge. For at komme i mål med dette, kræver det en høj kvalitet i opgaveløsningen og at vi som fagprofessionelle koordinerer og samarbejder omkring opgaven - på tværs af familie, faggrupper og sektorer. Dette kan nemlig medvirke til en bedre ressourceudnyttelse på tværs af sektorer, hvilket kommer os alle til gode. I CBF er det derfor både psykologer, sundhedsplejersker og socialrådgivere der arbejder ind i projektet. 

Forløbsprogrammerne kan også bidrage til at understøtte anvendelsen af særlige indsatser og evidensbaserede behandlingsmetoder i arbejdet med barnet, den unge og familien. F.eks. forældretræningsprogrammet NFPP i forbindelse med børn med ADHD. Derudover bygger Forløbsprogrammerne på, at man skal anvende rette indsatser på rette tidspunkt, hvilket stemmer overens med Herningmodellens mindset.

Samlet set arbejdes der i projektet efter følgende konkrete mål:

  1. Kompetenceudvikling af medarbejdere ift. udredning og valg af indsatser.
  2. Udvikling og afprøvning af fælles metodiske tilgange og en fælles dialogmodel på tværs af regioner og kommuner.
  3. Udvikling af et systematisk sparrings- og samrum på tværs af kommuner og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) (på sagsniveau)
  4. Udvikling af en skabelon for fælles overordnet handleplan, der styrker forældrenes oplevelse af et mere sammenhængende forløb.

Status på projektet er, at der på tværs af BUA, Skanderborg Kommune og Herning Kommune er udarbejdet flowcharts ud fra den graduerede indsatstrappe til indsatserne omkring ADHD, angst/depression og spiseforstyrrelser. Disse flowcharts danner rammerne for det systematiske samarbejde. 

Derudover er der udviklet et sparringsrum, hvor kommunale medarbejdere og BUA har mulighed for at drøfte problemstillinger og anonymiserede sager med udgangspunkt i en fælles dialogmodel. Disse samrum er nu fuldt i gang. Endeligt har psykologer, socialrådgivere og sundhedsplejersker været til kompetenceudviklingsdage i forbindelse med de tre forløbsprogrammer.

Kontaktinfo

Mette Siig Wemmelund
Centerleder PPR & Sundhedsplejen
Tlf.: 21544947
Mobil: 21544947
Send e-mail til cbfmw@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.