Herningmodel Dagtilbud

Et uddannelsesforløb for daginstitutioner i Herning Kommune.

Herningmodel Dagtilbud er udbudt af Herning Kommune siden 2012 i sin nuværende form. 25 daginstitutioner i Herning Kommune har deltaget i dette forløb med  kompetenceudvikling.

Forløbet består af tre temadage, hvor indholdet er systemteoretisk forståelse, kultur og kommunikation samt pædagogisk analyse,

I mellem holdes 6 workshop dage, hvor kursisterne deltager i workshops, centreret om det evidens baserede program De utrolige år Dagtilbud (DUÅ Classroom Management).

Herningmodel Dagtilbud er en del af en politisk vedtaget inklusionsstrategi i Herning Kommune.

Herningmodellens fremmeste opgave er at skabe udviklende og inkluderende læringsmiljøer i daginstitutioner ved at have fokus på:

 • Trivsel
 • Læring
 • Børnefællesskaber
 • At udvikle kulturen i institutionen
 • At øge børns emotionelle, sociale og kognitive færdigheder
 • At styrke pædagogernes kompetencer i forebyggelse og håndtering af adfærd samt kompetencer i ledelse af en børnegruppe
 • At styrke det positive samarbejde mellem institutioner og hjem
 • At styrke det fælles sprog
 • Styrke relationskompetencer barn-barn, fagperson-barn, fagperson-forældre, og kollegaer
 • At øge fagpersonens problemløsningsfærdigheder og evne til at sætte grænser på en hensigtsmæssig måde
 • At fremme arbejdet med følelsesmæssige og sociale kompetencer
 • At arbejde målrettet og systematisk med pædagogisk praksis ved hjælp af udviklingsplanen og Analysemodellen
 • At erhverve sig praktiske pædagogiske værktøjer

Modellen bygger på et evidensbaseret koncept "De Utrolige År" (DUÅ) samt en analysemodel inspireret af LP (Læringsmiljøer og Pædagogisk analyse). Herning Modellen har til formål at styrke professionalismen hos det fastansatte personale i dagtilbud. Den faste personalegruppe gennemgår den samme uddannelse for at sikre effekten i form af fælles sprog og fælles tilgang til børnene i praksis.

Uddannelsens indhold og varighed

 • Uddannelsens samlede varighed er ca. 1,5 år efterfulgt af 2 års implementeringsvejledning
 • 6 workshop dage og 3 temadage
 • Dagene veksler mellem gruppearbejde, praksisøvelser, brainstorm, faglige oplæg og summeøvelser på de forskellige temaer i løbet af hver undervisningsdag
 • Det er deltagernes erfaringer og praksis, der er med til at danne indholdet i en workshop. Workshoppens dynamik er derfor i høj grad betinget af deltagernes indspil
 • Mellem hver workshop er der sparring og vejledning i institutionen, i forhold til de hjemmeopgaver, der skal arbejdes med
 • For at sikre vedligehold og kvalificering af uddannelsen, får hver institution 10 sparringsklip, der fordeles over 2 år efter endt uddannelse
 • Der afholdes løbende leder erfamøder på tværs af institutionerne med deltagelse af daginstitutionsledere, pædagogiske ledere og vejledere.

Systemteori/pædagogisk analyse, hvad sigter vi imod?

 • At forstå og forklare, hvordan ændringer finder sted i sociale systemer
 • Der tilbydes andre perspektiver, idet man betragter den kontekst, som er omkring barnet, som en del af problemstillingen
 • En metode, der fokuserer på, at personalet kommer til at anvende refleksioner som en integreret del af pædagogiske praksis
 • At benytte pædagogisk analyse, som en metode til at analysere en udfordring omkring et barn eller en gruppe af børn

Hovedprincipper i Herningmodel - Dagtilbud

Adfærdsændring hos børn sker gennem adfærdsændring hos de voksne.

Det, man giver opmærksomhed, får man mere af, og det man ignorerer, får man mindre af.

Mennesker motiveres af opmærksomhed fra andre mennesker. Opmærksomhed motiverer til gentagelse.


Herningmodel vedligehold er et tilbud til institutioner, der har gennemført Herning Model Dagtilbud. Programmet er henvendt til børn mellem 4-5 år.

Herningmodel vedligehold tager udgangspunkt i Dino storgruppe programmet, hvis sigte er at fremme de sociale og emotionelle færdigheder, man fra forskning ved er centrale i børns udvikling.

Som fagprofessionel får man kendskab til og oplæring i konkrete pædagogiske tilgange og strategier, der kan forebygge mistrivsel og fremme børns deltagelsesmuligheder i fællesskaber.

Programmets fokus

Gennem gruppebaserede samtaler, rollespil, hånddukker samt aktiviteter i små grupper, skabes forskellige læringssituationer, der fremmer børnenes sociale og emotionelle udvikling.

Vi arbejder proaktivt med at fremme gruppens trivsel, ved at børnene bliver bevidste om hvordan man handler socialt, indlevende og respektfuldt overfor andre.

Herningmodel Vedligehold består af følgende temaer:

 • Forstå og følge samværsregler
 • Læringsmæssige færdigheder
 • Følelsesgenkendelse hos sig selv og andre
 • Mentaliseringsprocesser
 • Regulering af følelser/nedreguleringsfærdigheder
 • Problemløsning
 • Venskabsfærdigheder
 • Legekompetencer.

Programmet arbejder ud fra et læringsfokus, der sætter barnet i centrum. Dette gøres ved at:

 • tage udgangspunkt i børns forskellige udviklingsniveauer og færdigheder, samt børns individuelle forskelle i temperament og måder at lære på
 • involvere forældre i centrale dele af programmet og læreprocessen
 • se skolerelaterede kompetencer i sammenhæng med sociale og følelsesmæssige kompetencer
 • tilrettelægge aktiviteter som opmuntrer børns egne valg og egne initiativer i forhold til læring
 • præsentere forskellige muligheder for at fremme udvikling af sprog-, læse- og skrivefærdigheder.

Forløb

 • 24 sessioner
 • 1- 2 gange ugentligt af ca. 45 minutter (aftales lokalt)
 • Vejledning ca. hver 3. session.

Vi afholder alle sessioner i daginstitutionen og tidspunktet for opstart arrangeres i samarbejde med jer.

Vi tilpasser indholdet lokalt, og igennem vejledning med personalet, evaluerer og optimerer vi i samarbejde indhold og strategier, så vi sikrer bedst mulig læring for både børn og fagpersonale.

Alt efter gruppens behov og læringsniveau udvælges smågruppeaktiviteter, der enten laves i gruppen eller "hjemme" på stuen.

Forældresamarbejde

For at understøtte børnenes læring medinddrages forældregruppen løbende. Der vil derfor udsendes forældrebreve med information om indhold og emner. Derudover vil der være mulighed for forældredeltagelse i sessioner på en såkaldt gæstestol. Dette skyldes, at vi erfaringsmæssigt ved, at forældres involvering har stor betydning for børnenes udvikling og læring samt klassens trivsel.

Vejlederne og det pædagogiske personale vil i samarbejde tilrettelægge et forældremøde inden opstart af Herningmodel vedligehold.

Næste forløb

Når dagtilbud har afsluttet forløbet, udleveres en manual, således at man kan videreføre programmet for næste årgang. Der tilbydes vejledning til egen opstart og afholdelse af Herningmodel vedligehold.

Gruppeledere:

Heidi Hjorth Nielsen

Anja Lautrup Bjerg

Henvendelse pr. mail til: Paedagogiskudvikling@herning.dk


Dekorativt billede

Kontaktinfo

Anja Lautrup Bjerg
Pædagog
Send e-mail til cbfab@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.