Retningslinjer

Retningslinjer for dagtilbud/SFO i Herning Kommune.

Pasningsgaranti omfatter alle børn over seks måneder og indtil barnet begynder i skole. Du skal skrive dit barn op til en plads senest tre måneder før, du ønsker en plads. Pladsen vil gælde pr. den 1. i en måned.

Det betyder, at hvis du for eksempel skriver dit barn op 25. marts, så vil din garantidato blive 1. juni.

Pasningsgaranti betyder, at dit barn er garanteret en plads i et dagtilbud i det distrikt, hvor I bor. Der er ikke garanti for en plads i et bestemt dagtilbud.

Pasningsgarantien er opfyldt, når vi har tilbudt dit barn en plads. Vi gør, hvad vi kan for at tilbyde en plads i god tid før, der er brug for det.

Hvis du er tilflytter, gælder pasningsgarantien kun i det dagtilbudsdistrikt, hvor I vælger at bo.

I de tilfælde, hvor det ikke har været muligt for dig at skrive dit barn op til en plads tre måneder før, du ønsker pladsen, forsøger vi at finde en plads hurtigst muligt. Det kan også være i et tilstødende distrikt.

Det gælder for eksempel for:

 • Tilflyttere
 • Forældre, hvor et privat pasningstilbud pludselig falder bort.
 • Forældre, som selv passer barnet og pludselig får tilbudt job.

I de tilfælde, hvor du ikke følger de frister, der er fastsat i disse retningslinjer, er det reglerne i dagtilbudsloven og de tilhørende bekendtgørelser og vejledninger, der gælder.


Når du skriver dit barn op til en plads i et dagtilbud, skal du gøre det digitalt. Du kan også henvende dig i vores Borgerservice.

Gå direkte til den digitale pladsanvisning på borger.dk

Når du skriver barnet op, kan du afgive to konkrete ønsker. Det kan være to dagplejeområder, to daginstitutioner eller en kombination af daginstitution og dagplejeområde. Du skal prioritere ønskerne. Du har mulighed for at skrive, hvis du ønsker en konkret enhed eller dagplejer.

Ud over ønskerne kan barnet være skrevet op til pasningsgaranti.

Det er muligt at stå på venteliste i et andet distrikt, men dit barn kan kun være omfattet af pasningsgaranti i det distrikt, I bor i.

Børn, som er omfattet af pasningsgaranti, har fortrinsret til plads i det distrikt, hvor barnet har folkeregisteradresse.

Er du tilflytter, kan du få barnet skrevet op til en plads fra det tidspunkt, hvor du ved, hvor I kommer til at bo.


Ifølge dagtilbudslovens § 27 b skal kommunen fra 1. januar 2019 tilbyde forældre på barsels- eller forældreorlov en deltidsplads til husstandens øvrige børn i aldersgruppen 26 uger indtil skolestart. Deltidsplads kan også søges til det barn der afholdes barsels- eller forældreorlov på. Der skal minimum afholdes 7 timers barsel-/forældreorlov pr. uge.

Deltidspladsen udgør 30 timer om ugen med en reduceret egenbetaling.

Der kan både vælges en deltidsplads i kommunale og selvejende daginstitutioner, privatinstitutioner og kommunal dagpleje. 

Du skal være opmærksom på, at det enkelte dagtilbud kan have retningslinjer for hvordan 30 timers pladsen kan benyttes og hvilken afdeling/stue pladsen kan benyttes i.

Du kan søge om deltidsplads ved at klikke på linket i den grønne boks til højre. Du skal bruge dit NemID for at sende ansøgningen og du skal vedlægge Dokumentation for barsel.

Deltidsplads kan påbegyndes den 1. i en måned. Du skal skrive den ønskede periode og oplyse navn(e) på barnet/børnene du søger deltidsplads til. Du  skal vedhæfte dokumentation for aftalt barselsorlov.

Kommunen skal varsles om planlagte afbrydelser af barselsperioden på mere end 5 uger eller ved ophør heraf jf. gældende udmeldelsesregler.

Når retten til deltidsplads ophører, konverteres pladsen/pladserne som udgangspunkt til en fuldtidsplads i samme daginstitution.


Som udgangspunkt er det barnets alder, der bestemmer i hvilken rækkefølge, vi anviser pladser.

Det er barnets alder sammenholdt med 'behovsdatoen', der afgør, hvornår barnet kan blive optaget i dagtilbuddet.

I særlige tilfælde kan vi fravige rækkefølgen. Det kan for eksempel være:

 • Hvis barnet er henvist fra anden myndighed eller fra speciallæge.
 • Hvis der er dokumenterede sociale, helbredsmæssige eller pædagogiske problemer.
 • Hvis barnet har søskende i et dagtilbud, hvor der bliver en ledig plads. Det forudsætter dog, at vi kan tilbyde de børn, der står foran på ventelisten, et andet tilbud i nærområdet, der svarer til deres alder.
 • Hvis der er særligt behov for integration.
 • Hvis et skolesøgende barn har behov for en plads i et bestemt dagtilbud for at kunne være sammen med sine skolekammerater.

Når vi afviger fra den rækkefølge, der er bestemt af alder, sker det altid ud fra en konkret vurdering.

Særlige forhold

På institutioner der har afdelinger, der fysisk ligger på en anden adresse, tilbyder vi en plads til hovedinstitutionen. Det er institution selv, der placerer børnene på de respektive afdelinger.

Hvis en dagplejer skal modtage tre små børn på samme tid, forskyder vi opstart af børnene ud over den 1. i en måned. Det kan for eksempel være til opstart midt i måneden.


Indmeldelse i dagpleje og daginstitution/SFO sker normalt pr. den 1. i måneden.

Hvis du allerede har morgen- eller eftermiddagsplads, kan du skrive op til fuldtidsplads i fritidshjem/SFO med dags varsel. Skift fra fuldtidsplads til morgen- eller eftermiddagsplads, kan ske til næstkommende 1.

Hvis dit barn er tilmeldt en eftermiddagsplads, kan barnet benytte fritidshjem/SFO i ferier, fra det tidspunkt skoledagen normalt begynder og indtil fritidshjemmet/SFO'en lukker. Er barnet kun tilmeldt morgenplads, kan pladsen benyttes fra fritidshjemmet/SFO'en åbner og indtil skoledagen normalt slutter. Fritidshjem/SFO kan benyttes i hele åbningstiden, hvis barnet er tilmeldt en fuldtidsplads.

Du skal skrive op til en anden pladstype og/eller udmelde dit barn på Digital Pladsanvisning.

Udmeldelse af dagtilbud skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned.

 Dit barn bliver automatisk meldt ud af dagtilbud efter 4. klasse. I særlige tilfælde kan vi give en dispensation til, at barnet kan blive i et dagtilbud efter 4. klasse. Du ansøger om dispensation hos Center for Børn og Læring, som vurderer sagen. Du kan kontakte centeret på tlf. 96 28 70 07.


Når dit barn er blevet optaget i et dagtilbud, er det sikret en plads indtil det går ud af 4. klasse.

Når dit barn vokser fra sit tilbud, finder vi et nyt, der passer til alderen, så snart det er muligt.

Overflytning til børnehave

Som udgangspunkt bliver dit barn flyttet til en børnehave den 1. i den måned, hvori det fylder 2 år og 9 måneder. Hvis der ikke er plads i et dagtilbud, som du har ønsket, flytter vi barnet til et andet dagtilbud, hvis det er nødvendigt af hensyn til pladsen. Du har mulighed for at få barnet overflyttet til det ønskede dagtilbud, når der er ledig plads.

Hvis du og institutionen eller dagplejen vurderer, at der er særlige hensyn, der taler imod en overflytning, kan der efter ansøgning og individuel vurdering dispenseres. Det sker ud fra vores regler for dispensation.

Hvis der er ledig kapacitet i dagplejen i et område, kan barnet blive i dagplejen indtil den 1. i den måned, hvor det fylder tre år. Dette skal ske inden for dagplejens almindelige normering, som er fire pladser pr. dagpleje.

Overflytning til fritidshjem SFO

Som udgangspunkt flytter vi børn til fritidshjem/SFO den 1. juni i det år, hvor barnet begynder i skole.

Overflytning fra fritidshjem/SFO 0-2. klasse til fritidshjem 3-4. klasse sker som udgangspunkt den 1. juni i det år, hvor barnet begynder i 3. klasse.

Hvis dit barn skrifter skole, kan det blive overflyttet til fritidshjem/SFO, der hører til skolen. Det kan ske fra den dato, hvor barnet begynder i den nye skole.

Overflytninger i dagplejen / vuggestue

Det er muligt at flytte et barn, der er i dagpleje, til en anden dagpleje. Det forudsætter selvfølgelig, at der er plads ved den enkelte dagplejer.

Overflytning fra privat pasningsordning til kommunalt dagtilbud

Hvis du ønsker at flytte dit barn fra en privat pasningsordning til et kommunalt dagtilbud, skal du være opmærksom på, at du skal overholde den private pasningsordnings udmeldelsesfrist


Ifølge dagtilbudsloven skal børn i dagtilbud tilbydes et sundt frokostmåltid i institutionen. Som udgangspunkt skal alle institutioner i landet kunne efterleve dette. Dog er det op til forældrebestyrelsen af beslutte, om de ønsker at fravælge frokostordningen i institutionen. Det er således op til de enkelte forældrebestyrelser at afgøre, om de ønsker at kunne tilbyde børnene et sundt frokostmåltid, imens de er i daginstitutionen.  Forældrebestyrelsen i kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner efter § 19, stk. 2-4, kan beslutte at fravælge et sundt frokostmåltid efter § 16 a, stk. 1, jf. dog § 16 b, stk. 2, 4 og 8. Denne beslutning skal tages op hvert andet år i forældrebestyrelsen.


Generelle regler for dagtilbud

Alle børn i Danmark har mulighed for at komme i et dagtilbud.

Kommunen fastsætter blandt andet:

 • hvad det koster at have sit barn i dagtilbud
 • hvornår barnet skal skrives op på venteliste
 • om man som tilflytter fra en anden kommune kommer bagerst i køen.

Barnet er dog altid - også som tilflytter - garanteret en plads senest tre måneder efter, du har ansøgt om en plads. Dette følger af reglerne om pasningsgaranti.

Du skal søge digitalt om en plads i dagtilbud.

Du har mulighed for at søge om en plads i et dagtilbud i en anden kommune med mindre, at den pågældende kommune har lukket ventelisten for udefrakommende børn.

Indhold hentet fra borger.dk

Som følge af reglerne om pasningsgaranti skal kommunen anvise plads i et alderssvarende dagtilbud til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Ønsker du en plads i umiddelbar forlængelse af de 26 uger, har kommunen en frist på yderligere fire uger til at tilbyde denne plads.

Som forældre skal du sørge for, at barnet bliver skrevet op til en plads inden for de retningslinjer og tidsfrister for opskrivning, som kommunen har fastsat.

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis du overskrider kommunens frist for opskrivning med fx to uger, kan kommunen vente to uger ekstra med at tilbyde barnet en plads.

Når du som forældre søger en plads i andre situationer end i forlængelse af barslen (26 uger), skal kommunen tilbyde plads senest tre måneder efter, kommunen modtager ansøgningen.

Du har ret til at ønske plads i et bestemt dagtilbud, fx en særlig vuggestue. Men pasningsgarantien betyder ikke, at du har ret til den konkrete plads, du ønsker.

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis kommunen ikke overholder pasningsgarantien, har du ret til:

 • at få dækket udgifterne til en dagtilbudsplads i en anden kommune
 • at få dækket udgifterne til en plads i et privat drevet tilbud
 • at få et økonomisk tilskud til at passe barnet

Du kan læse mere om reglerne for pasningsgaranti på Børne- og Socialministeriets hjemmeside.

Indhold hentet fra borger.dk

Du har ret til at få pasning til dit barn på alle hverdage, men ikke i weekender, på helligdage samt grundlovsdag den 5. juni og juleaftensdag den 24. december.

Dagtilbuddet kan holde lukket på hverdage, hvis der er lavt fremmøde af børn, fx i sommerferien eller dagen efter Kristi Himmelfart.

Hvis barnets dagtilbud holder lukket, har du ret til at få barnet passet et andet sted. Det bliver kaldt alternativ pasning.

Dagtilbuddet skal under alle omstændigheder informere i god tid om lukkedagene og om alternativ pasning i en venskabsinstitution eller lignende.

Indhold hentet fra borger.dk

Når du får en plads i et dagtilbud, skal du selv betale en del af udgifterne til pladsen.

Kommunen skal give et tilskud på minimum 75 pct. af udgifterne til pladsen - grundtilskud.

Kommunen offentliggør hvert år de aktuelle takster for en plads i dagtilbud.

Ud over grundtilskuddet kan du og dit barn være berettiget til fripladstilskud, søskendetilskud, behandlingsmæssigt tilskud og socialpædagogiske tilskud. Læs mere og søg på borger.dk

Indhold hentet fra borger.dk

I nogle situationer kan det være praktisk, at barnet bliver passet i en anden kommune end den, I bor i.

Det kan fx være, hvis I bor tæt på en kommunegrænse og har kortere afstand til et tilbud i nabokommunen. En anden situation kan være, at det letter jeres hverdag, at barnet går i et dagtilbud i den kommune, hvor en forælder arbejder eller studerer.

Det kræver, at den anden kommune ikke har lukket sin venteliste for børn uden for kommunen.

Indhold hentet fra borger.dk

Som forældre har I mulighed for at lave en aftale med kommunen om selv at etablere en privat dagpleje.

Opret en privat dagpleje

Privat dagpleje drives på basis af en aftale mellem kommunen og den private dagplejer.

Der stilles ikke krav til kommunen om, at de skal indgå aftaler om drift af privat dagpleje. Det er derfor op til kommunen at beslutte, om den vil indgå aftale med en privat dagpleje.

Hvis kommunen vælger at indgå aftaler om drift af privat dagpleje, skal der stilles de samme krav til den kommunale såvel som den private dagpleje i kommunen.

Hvis kommunen indgår en aftale om driften af en privat dagpleje, skal kommunen give et tilskud pr. barn i den private dagpleje. Tilskuddet går til driften af den private dagpleje. Der gælder ikke regler for størrelsen af tilskuddet, som derfor alene afhænger af den indgåede aftale mellem kommunen og den private dagplejer.

Den enkelte private dagplejers budget er udgangspunktet for kommunens tilskud, men kommunen har ikke pligt til at dække alle driftsudgifterne, når forældrenes egenbetaling er fratrukket.

I den private dagplejes budget kan der indgå midler fra private virksomheder m.v.

Opret en selvejende institution

Daginstitutioner kan oprettes og drives som selvejende daginstitutioner af en privat leverandør efter aftale med kommunen.

Fx kan en virksomhed, en organisation eller en gruppe forældre etablere en selvejende daginstitution som alternativ til de kommunale institutioner, såfremt kommunen siger ja til at indgå en driftsaftale med den selvejende daginstitution.

Selvejende daginstitutioner er kendetegnet ved at være non-profit institutioner, som derfor ikke kan trække et evt. overskud ud af driften.

Der stilles ikke krav til kommunen om, at den skal indgå aftaler med selvejende institutioner.

Opret en privatinstitution

Alle kan etablere en privatinstitution, hvis de kan sandsynliggøre, at de kan efterleve dagtilbudslovens krav til indhold samt leve op til de godkendelseskriterier, som kommunen har fastsat.

Kommunens krav til privatinstitutioner skal være saglige og konkrete, og de må ikke være mere restriktive eller mere lempelige end de krav, der stilles til kommunens egne daginstitutioner.

Kommunen kan i forbindelse med godkendelse af en privatinstitution stille krav om en driftsgaranti.

Opret en privat pasningsordning

Private pasningsordninger er private ordninger, hvor forældre og en privat børnepasser kan indgå aftale om pasning af et eller flere børn. Det er den private pasningsordning selv, der fastsætter forældrebetalingen. 

Forældrene kan få et økonomisk tilskud fra kommunen, som skal bruges til at aflønne den private børnepasser under forudsætning af, at kommunen godkender den indgåede aftale herunder børnepasseren og de fysiske rammer. Hvis kommunen godkender en privat pasningsordning, skal kommunen føre tilsyn med ordningen.

Private pasningsordninger er ikke omfattet af dagtilbudslovens krav til fx udarbejdelse af pædagogiske læreplaner mv.

Private pasningsordninger kan både drives som en institution og i private hjem. Er en privat pasningsordning etableret i dagplejeform, kan der højest gives tilladelse til, at der modtages 5 børn under 14 år.

Varetages pasningen af mere end én person, kan der gives tilladelse til at modtage op til 10 børn. Hvis en privat pasningsordning etableres i institutionsform, dvs. andre lokaler end i et privat hjem, er der ikke et maksimum for antallet af børn, der kan modtages. I disse tilfælde afhænger antallet af børn, der kan gives tilladelse til at modtage i ordningen, af institutionens ressourcer, herunder de fysiske og personalemæssige rammer.

Indhold hentet fra borger.dk

Der er en række krav, som dagtilbud skal leve op til.

Du kan læse om kravene i dagtilbudsloven og på Børne- og Socialministeriets hjemmeside. Personalet skal afgive børneattest inden ansættelse. Det står der mere om i artiklen 'Børneattester' på borger.dk.

Pædagogiske læreplaner

Alle dagtilbud skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Læreplanen skal opstille mål for børns læring inden for seks temaer, som benævnes følgende: barnets alsidige personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog, krop og bevægelse, naturen og naturfænomener samt kulturelle udtryksformer og værdier.

Det skal fremgå af læreplanen, hvordan børnemiljøet bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde.

Sprogvurdering af børn

En sprogvurdering er et redskab, som det pædagogiske personale kan anvende i det pædagogiske arbejde med børns sproglige udvikling.

Alle børn omkring tre år, der går i dagtilbud, skal modtage en sprogvurdering, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Alle børn omkring tre år, der ikke går i et dagtilbud, skal modtage en sprogvurdering. På baggrund af sprogvurderingen skal det vurderes, om barnet har behov for sprogstimulering.

Kommunen kan beslutte, at sprogvurderingen fremrykkes til børn i alderen omkring 2 år. Hvis kommunen har fremrykket sprogvurderingen, er kommunen ikke forpligtet til at gennemføre en sprogvurdering af barnet igen i alderen omkring 3 år.

Omfanget af sprogstimuleringen og de sprogunderstøttende aktiviteter skal i forhold til etsprogede børn fastsættes ud fra en konkret vurdering af det enkelte barns behov.

Tosprogede børn, der ikke er optaget i et dagtilbud, og som har behov for sprogstimulering, skal optages i et sprogstimuleringstilbud i form af en plads i dagtilbud 30 timer om ugen.

Indhold hentet fra borger.dk

I alle kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner samt kommunal dagpleje har forældre mulighed for at oprette en forældrebestyrelse.

Forældrebestyrelsen kan fastlægge principper for dagtilbuddets arbejde og for økonomien.

For privatinstitutioner skal kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelsen sikre sig, at forældrene får en indflydelse svarende til forældreindflydelsen i selvejende daginstitutioner.

Indhold hentet fra borger.dk

Hvis du er utilfreds med den måde, dit barn bliver passet på, skal du tale med det pædagogiske personale, som tager sig af dit barn i hverdagen. Hvis det drejer sig om mere overordnede forhold i dagtilbuddet, kan du gå til forældrebestyrelsen eller tale med lederen.

Hvis du fx vil klage over det arbejde, som det pædagogiske personale i dit barns dagtilbud udfører, eller du vil klage over serviceniveauet i kommunen, skal du klage til kommunen. 

Klager over afgørelser

Er du utilfreds med en konkret afgørelse, fx i forhold til fripladstilskud, som kommunen har truffet efter dagtilbudsloven, kan du klage over kommunens afgørelse. Du skal klage til kommunen inden fire uger. Kommunen skal herefter genvurdere afgørelsen inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Hvis du mener, at kommunen ikke overholder gældende lovgivning, kan du kontakte tilsynet i Ankestyrelsen.

Tilsynet vurderer, blandt andet ud fra dine oplysninger, om der er grundlag for at rejse en tilsynssag.

Tilsynet i Ankestyrelsen er et retligt tilsyn. Det vil sige, at tilsynet kun vurderer, om lovgivningen er overholdt. Tilsynet tager ikke stilling til, om kommunens dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige, eller om sagsbehandlingen er i overensstemmelse med god forvaltningsskik.

Indhold hentet fra borger.dk

Kontaktinfo

Ulla Sandgaard
Pladsanviser
Tlf.: 96286074
Send e-mail til ulla.sandgaard@herning.dk

Pernille Lauritsen
Pladsanviser
Tlf.: 96286073
Send e-mail til pernille.lauritsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.