Samarbejde ved overgange

Her kan du læse om samarbejdet og videregivelse af relevante informationer ved børns overgange til dagtilbud og fra dagtilbud til skole og fritidstilbud.

Retningslinjer

Retningslinjer for samarbejde og videregivelse af information mellem dagtilbud og andre relevante aktører, herunder sundhedsplejen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

I de tilfælde hvor barnet skal starte i dagtilbud og sundhedsplejen har en sundhedsfaglig bekymring om barnet, anmoder sundhedsplejen forældre om samtykke til, at Center for Børn og Forebyggelse (CBF) må kontakte dagtilbuddet med henblik på videregivelse af relevante informationer om barnet.

Dagtilbuddet kan, efter gængse regler i forhold til samtykke, rette direkte henvendelse til CBF i forhold til sparring om specifikke børn, børnegrupper eller temaer.

Derudover er der faste retningslinjer og indsatser i forbindelse med samarbejde om børns trivsel og udvikling i dagtilbud samt videregivelse af informationer ved børns overgange. Retningslinjerne beskrives nedenfor.

Samarbejde om børn i daginstitutioner

Hvis dagtilbuddet har en bekymring for et barns udvikling og trivsel kan dagtilbuddet enten lave en underretning til CBF uden forældrenes samtykke. Hvis forældrene er enig i bekymringen kan dagtilbuddet gøre 2 ting:

  1. Drøfte barnet på et ressourcecentermøde. Det kræver, at forældre giver samtykke til drøftelserne af barnet. På mødet deltager flere forskellige fagpersoner, der i samarbejde kan afdække problemstillingen vedrørende barnets udvikling og trivsel. Forældrene deltager ikke på mødet. Hvis forældrene ikke giver samtykke til drøftelserne af barnet, og ressourcecentermødet stadig vurderes som det rette forum at drøfte barnets udvikling og trivsel, kan barnet drøftes anonymt.
  2. Dagtilbuddet kan drøfte barnet på et Fælles Forum møde eller Netværksmøde. På mødet deltager forældrene og specifikke fagpersoner. Disse møder er oplagte, når der ikke er tvivl om barnets problematik ift. udvikling og trivsel.  

Efter de forskellige typer af møde kan forældrene for eksempelvis henvises til kommunale eller private tilbud. På møderne aftales det videre samarbejde omkring barnet og forældrene på mødet på baggrund af de afklaringer, der har været på mødet.

Konsulenttilbud i daginstitutioner

Konsulenttilbuddet giver daginstitutionerne vejledning til sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse blandt børnegruppen - særligt med fokus på børn og familier, der har særlige behov. Processen i tilbuddet er således, at daginstitutionsledelsen henvender sig til den kommunale sundhedspleje ift. planlægning af datoer og indhold af tilbuddet. Daginstitutionsledelsen har i hele forløbet mulighed for at henvende sig til sundhedsplejen for at få temaer på dagsordenen.

Konsulenttilbuddet består så af 4 årlige besøg fra sundhedsplejen. Indsatsen er procesorienteret og baseret på en høj grad af forældreinddragelse, ved at forældrene eksempelvis også kan foreslå, hvilke temaer der skal tages op på besøgene.

Samarbejde om børn i dagpleje

Hvis dagplejen har en bekymring for et barns udvikling, kan dagplejen enten lave en underretning til CBF uden forældrenes samtykke. Hvis forældrene er enig i bekymringen, kan dagplejen invitere forældrene og relevante fagpersoner til et netværksmøde. På mødet drøftes problemstillingen vedrørende barnets udvikling og trivsel og der forsøges at finde en løsning herpå. Forældrene kan for eksempelvis henvises til kommunale eller private tilbud. På mødet aftales det efterfølgende samarbejde omkring barnet og forældrene.


Retningslinjer

Retningslinjer for samarbejde og videregivelse af informationer mellem dagtilbud, fritidstilbud og skole.

August

Aktiviteter: EVALUERING AF FORÅRETS SAMARBEJDE OM OVERGANG FRA DAGINSTITUTION TIL SKOLE OG PLANLÆGNING AF DET KOMMENDE ÅRS SAMARBEJDE OM OVERGANGE                   

Tovholder: SKOLELEDELSEN

Deltager: SKOLELEDELSEN OG DAGINSTITUTIONSLEDELSEN 

Aktiviteter: AFSLUTTENDE SESSIONER AF HERNINGMODEL-OVERGANG GENNEMFØRES 10 UGER IND I SKOLEN FOR DE NYE 0. KLASSEELEVER

Tovholder: SKOLELEDELSEN/DAGINSTITUTIONSLEDELSEN   

Deltager: 0.KLASSELÆRER OG DAGINSTITUTIONSPÆDAGOGER OG TIL DELS FORÆLDRE 

Aktiviteter: SKOLE OG DAGTILBUD AFGIVER ØNSKE OM DELTAGELSE I HERNINGMODEL-OVERGANG                     

Tovholder: SKOLELEDELSEN/DAGINSTITUTIONSLEDELSEN   

Deltager: SKOLELEDELSEN OG DAGINSTITUTIONSLEDELSEN SENDER MAIL TIL DET PÆDAGOGISKE UDVIKLINGSTEAM I CBF: PAEDAGOGISKUDVIKLINGERNING.DK. 

August - september

Aktiviteter: 0. KLASSEELEVERNE BESØGER DERES GAMLE DAGINSTITUTIONER

Tovholder: 0.KLASSETEAMET             

Deltager: 0.KLASSETEAMET OG DAGINSTITUTIONERNE 

September

Aktiviteter: DAGINSTITUTIONEN STARTER FØRSKOLE-ARBEJDET I SAMARBEJDE MED FRITIDSTILBUDDET OG 0.KLASSETEAMET

Tovholder: DAGINSTITUTIONSLEDELSEN              

Deltager: FØRSKOLEGRUPPENS PÆDAGOGER OG 0.KLASSETEAMET 

Oktober - november

Aktiviteter: SPROGVURDERING AF 0.KLASSELEVERNE           

Tovholder: SKOLELEDELSEN              

Aktiviteter: 0.KLASSELÆRERNE 

Aktiviteter: MØDE MELLEM DAGINSTITUTION, SKOLE OG ØVRIGE RELEVANTE DELTAGERE HVOR 5 OG 6 ÅRS SPROGVURDERINGERNE DRØFTES                    

Tovholder: SKOLELEDELSEN              

Aktiviteter: DAGINSTITUTIONSPÆDAGOGER OG EVT. DAGINSTITUTIONSLEDELSE, 0.KLASSETEAMET, LÆSEVEJLEDER OG EVT. SKOLELEDELSE. DERUDOVER ENTEN: SPROGKONSULENT, TALEHØREKONSULENT ELLER LÆSEKONSULENT - ALT AFHÆNGIG AF SPROGVURDERINGERNES RESULTATER 

Aktiviteter: EVT. OVERDRAGELSESMØDE VEDR. BØRN I, ELLER I RISIKO FOR AT VÆRE I, UDSATTE POSITIONER - MED HENBLIK PÅ AT BESLUTTE STØTTEORDNING

Tovholder: SKOLELEDELSEN              

Deltager: SKOLELEDELSEN, DAGINSTITUTIONSLEDELSEN OG RELEVANT CBF-MEDARBEJDER 

NOVEMBER - DECEMBER

Aktiviteter: FORÆLDREMØDE FOR KOMMENDE 0. KLASSELEVER

Tovholder: SKOLELEDELSEN              

Deltager: FORÆLDRE, FØRSKOLEGRUPPENS PÆDAGOGER OG 0. KLASSETEAM 

Aktiviteter: FORÆLDRESAMTALE OM POTENTIELLE SKOLEUDSÆTTELSESANSØGERE

Tovholder: DAGINSTITUTIONSLEDELSEN              

Deltager: SKOLELEDELSEN, DAGINSTITUTIONSLEDELSEN, PRIMÆR DAGINSTITUTIONS-PÆDAGOG OG FORÆLDRE 

December

Aktiviteter: SKOLEINDSKRIVNING - DAGINSTITUTIONEN OG SKOLEN HJÆLPER FORÆLDRENE EFTER BEHOV

Tovholder: FORÆLDRE   

Deltager: FORÆLDRE 

Marts

Aktiviteter: BESKED OM DE KOMMENDE 0.KLASSEELEVERS OPTAG I SKOLE

Tovholder: CENTER FOR BØRN OG LÆRING        

Deltager: SKOLELEDELSEN, DAGINSTITUTIONSLEDEL-SEN OG FORÆLDRENE FÅR BESKED 

Aktiviteter: SVAR PÅ ANSØGNING TIL SPECIALUNDERVISNING PÅ SKOLEOMRÅDET

Tovholder: CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE - VISITATIONSUDVALGET

Deltager: SKOLELEDELSEN, DAGINSTITUTIONSLEDEL-SEN OG FORÆLDRENE FÅR BESKED 

April

SVAR PÅ ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE                     

Tovholder: CENTER FOR BØRN OG LÆRING        

Deltager: SKOLELEDELSEN, DAGINSTITUTIONSLEDEL-SEN OG FORÆLDRENE FÅR BESKED

April - maj 

Aktiviteter: DE KOMMENDE 0. KLASSEELEVER STARTER HERNINGMODEL-OVERGANG

Tovholder: DAGINSTITUTIONSLEDELSEN/SKOLELEDELSEN   

Deltager: FØRSKOLEGRUPPENS PÆDAGOGER, 0.KLASSETEAMET OG CBF-MEDARBEJDERE

Maj - juni

Aktiviteter: SKOLEN AFHOLDER AKTIVITETER FOR KOMMENDE 0. KLASSELEVER I SAMARBEJDE MED DAGTILBUDDET OG FRITIDSTILBUDDET    

Tovholder: SKOLELEDELSEN              

Deltager: FØRSKOLEGRUPPENS PÆDAGOGER, 0.KLASSETEAMET OG FORÆLDRE 

Aktiviteter: 0.KLASSETEAMET DANNER OVERBLIK OVER DE KOMMENDE 0. KLASSEELEVER OG ALLE RELEVANTE OPLYSNINGER, SOM DAGINSTITUTIONEN, SPROG-KONSULENTER MFL. HAR REGISTRERET, I HJERNEN & HJERTET.               

Tovholder: 0.KLASSETEAMET             

Deltager: 0. KLASSETEAMET

Aktiviteter: SKOLEN DANNER KLASSER/GRUPPER                   

Tovholder: SKOLELEDELSEN

Deltager: DAGINSTITUTIONSPÆDAGOGER OG SKOLELEDELSEN

 Aktiviteter: OVERDRAGELSESMØDE VEDR. DE KOMMENDE 0. KLASSER

Tovholder: SKOLELEDELSEN              

Deltager: SKOLELEDELSEN, 0. KLASSETEAMET, DAGINSTITUTIONSLEDELSEN, FØRSKOLE GRUPPENS PERSONALE OG EVT. CBF-MEDARBEJDERE.


Kontaktinfo

Christina Mølsted Madsen
Udviklingskonsulent
Tlf.: 20717655
Mobil: 20717655
Send e-mail til cblch@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.