Retningslinjer i Herning

Retningslinjer for dagtilbud og SFO i Herning Kommune.

30 timers plads ved barsels- eller forældreorlov

Deltidsplads kan søges i kommunale og selvejende daginstitutioner, privatinstitutioner og kommunal dagpleje. Pladsen udgør 30 timer om ugen og er betinget af, at mindst 1 af forældrene afholder barselsorlov.

Ansøgning om deltidsplads skal sendes via Herning Kommunes hjemmeside på barn.herning.dk og der skal medsendes dokumentation for orlov. Ansøgningen skal modtages senest 1 måned før deltidsplads i en kommunalt dagtilbud skal påbegyndes og senest 2 måneder før, hvis det er i en anden kommune eller i en privat institution.

Deltidsplads kan påbegyndes den 1. i en måned. Du skal vedhæfte dokumentation for aftalt barselsorlov. Den periode du oplyser på ansøgningsskemaet, er den periode, du maksimalt kan bevilges 30 timers plads.

Kommunen skal varsles om planlagte afbrydelser af barselsperioden eller ophør heraf. Hvis barnet/børnene skal udmeldes fra dagtilbud, skal opsigelse ske i henhold til gældende udmeldelsesregler i det tilbud barnet benytter.

Når retten til deltidsplads ophører, konverteres pladsen/pladserne til fuldtidsplads i samme daginstitution.

Det enkelte dagtilbud kan have retningslinjer for hvordan 30 timers pladsen kan benyttes og hvilken afdeling/stue pladsen kan benyttes i.