Hverdag i dagplejen

Her kan du læse om hverdagen i dagplejen.

Her kan du læse om det pædagogiske tilsyn.

Når dit barn er i dagpleje, så vil du møde dagplejekonsulenterne.

De er ansat til at give dagplejerne rådgivning og vejledning. 

En dagplejekonsulent har som basisgrundlag for arbejdet en pædagoguddannelse. Derudover løbende faglig dygtiggørelse via diverse relevante uddannelser indenfor Småbørns udvikling og Adfærd, Trivsel og Kommunikation, sprogudvikling samt evidensbaserede pædagogiske læringsprogrammer som kan ses både i forhold til Børn og voksne.

Konsulenterne kommer som minimum på tilsyn i de enkelte dagplejehjem 3 gange om året.

Der gives 2 anmeldte tilsyn og 1 uanmeldt.

Herudover er der mulighed for behovstilsyn, hvis der f.eks. skal iværksættes en ekstra indsats i forhold til et barn eller særlig pædagogisk metode for den enkelte dagplejer.

Dagplejekonsulenterne er som hovedregel alle repræsenteret i de enkelte områder/distrikter.

Hver dagplejer har en dagplejekonsulent tilknyttet. Dvs. at hvis der f.eks. er 5 dagplejere i en by / område, kan der være 5 dagplejekonsulent. Dette giver den største fleksibilitet i opgaveløsningen samt største kendskab til området.

I tilsynet arbejdes der med sparring, vejledning og dialog i forhold til det enkelte barn, og til temaer der løbende revideres. Her tænkes kommunens politiske mål samt aktuelle relevante Dagpleje temaer ind.

Målet er, at tilsynet skal være så fagligt velfunderet og så udviklingsorienteret som muligt og dermed også give et solidt grundlag for, at den enkelte dagplejer er klædt fagligt på, så det enkelte barn får de bedste betingelser for udvikling.

Som forældre i Dagplejen kan man som en selvfølge altid forvente en løbende og åben dialog med dagplejeren om barnet.

 I forhold til forældrene er dagplejekonsulenten til rådighed for spørgsmål og dialog. Der kan tages kontakt via telefon eller mail.

Derudover vægtes det højt at have et fokus på, hvorledes samspillet og relationerne i gruppen fungerer - både barn-voksen og barn-barn. Her sparres der med den enkelte dagplejer om hvorledes hun kan sikre en god dynamik i gruppen. Der er opmærksomhed på relationer, legerelationer, inklusion og børnemiljø.

Det er konsulenterne som kan formidle kontakten til - og er tovholdere på et samarbejde med eksterne tværfaglige samarbejdspartnere omkring et barn i Dagplejen. Det kan eksempelvis være PPR ergoterapeuter, fysioterapeuter, talepædagoger, sundhedsplejersker eller socialrådgivere.

Samarbejdet med disse faggrupper vil altid ske efter samtykke og aftale med forældrene og igen med øje for, at barnet skal have de bedste betingelser for udvikling.

Dagplejekonsulenten har det overordnede ansvar for gæsteplaceringer. Der koordineres ud fra principperne om gæsteplaceringer.