Hverdag i dagplejen

Her kan du læse om hverdagen i dagplejen.

Du kan se en film om hverdagen i dagplejen.

Klik på billedet for at se filmen. Filmen på 3 minutter og 53 sekunder:

 Det Sker I Dagplejen

Når dit barn er i dagpleje, så vil du møde dagplejekonsulenterne.

De er ansat til at give dagplejerne rådgivning og vejledning. 

En dagplejekonsulent har som basisgrundlag for arbejdet en pædagoguddannelse. Derudover løbende faglig dygtiggørelse via diverse relevante uddannelser indenfor Småbørns udvikling og Adfærd, Trivsel og Kommunikation, sprogudvikling samt evidensbaserede pædagogiske læringsprogrammer som kan ses både i forhold til Børn og voksne.

Konsulenterne kommer som minimum på tilsyn i de enkelte dagplejehjem 3 gange om året.

Der gives 2 anmeldte tilsyn og 1 uanmeldt.

Herudover er der mulighed for behovstilsyn, hvis der f.eks. skal iværksættes en ekstra indsats i forhold til et barn eller særlig pædagogisk metode for den enkelte dagplejer.

Dagplejekonsulenterne er som hovedregel alle repræsenteret i de enkelte områder/distrikter.

Hver dagplejer har en dagplejekonsulent tilknyttet. Dvs. at hvis der f.eks. er 5 dagplejere i en by / område, kan der være 5 dagplejekonsulent. Dette giver den største fleksibilitet i opgaveløsningen samt største kendskab til området.

I tilsynet arbejdes der med sparring, vejledning og dialog i forhold til det enkelte barn, og til temaer der løbende revideres. Her tænkes kommunens politiske mål samt aktuelle relevante Dagpleje temaer ind.

Målet er, at tilsynet skal være så fagligt velfunderet og så udviklingsorienteret som muligt og dermed også give et solidt grundlag for, at den enkelte dagplejer er klædt fagligt på, så det enkelte barn får de bedste betingelser for udvikling.

Som forældre i Dagplejen kan man som en selvfølge altid forvente en løbende og åben dialog med dagplejeren om barnet.

 I forhold til forældrene er dagplejekonsulenten til rådighed for spørgsmål og dialog. Der kan tages kontakt via telefon eller mail.

Derudover vægtes det højt at have et fokus på, hvorledes samspillet og relationerne i gruppen fungerer - både barn-voksen og barn-barn. Her sparres der med den enkelte dagplejer om hvorledes hun kan sikre en god dynamik i gruppen. Der er opmærksomhed på relationer, legerelationer, inklusion og børnemiljø.

Det er konsulenterne som kan formidle kontakten til - og er tovholdere på et samarbejde med eksterne tværfaglige samarbejdspartnere omkring et barn i Dagplejen. Det kan eksempelvis være PPR ergoterapeuter, fysioterapeuter, talepædagoger, sundhedsplejersker eller socialrådgivere.

Samarbejdet med disse faggrupper vil altid ske efter samtykke og aftale med forældrene og igen med øje for, at barnet skal have de bedste betingelser for udvikling.

Dagplejekonsulenten har det overordnede ansvar for gæsteplaceringer. Der koordineres ud fra principperne om gæsteplaceringer.


Dagplejen tager udgangspunkt i de 6 læreplanstemaer. Det betyder at vi i dagplejen har meget fokus på, at gøre dagligdagen til et sundt og godt læringsmiljø for det enkelte barn.

I arbejdet med læreplanen bruge vi foto og video som dokumentation. Vi skal have din tilladelse skriftlig til dette. Denne gives på barnets kartotekskort på mitbarn.herning.dk

Dagligdagen bliver tilpasset efter børnenes alder. Den enkelte dagplejer og børnegruppen deltager så vidt muligt i legestue og fællesarrangementer. Der lægges vægt på, at børnene kommer ud hver dag.

Læs mere om de pædagogiske læreplaner.


Det er dejligt for børnene at være i en lille gruppe hjemme hos dagplejeren, og ind imellem komme ud i en større gruppe, hvor der er mulighed for at møde nye legekammerater.

De større børn kan lege med andre børn på egen alder og børnene kan bevæge sig i leg, løb og danse mellem hinanden. Der vil være fællesaktiviteter hvor børnenes motorik vil være i fokus.

Andre fokus områder kan være dit barns sprog og sociale kompetencer.

Der vil være voksenstyret aktiviteter såvel som fri leg. Fælles for alle aktiviteter er, at de tager udgangspunkt i vores læreplaner.

Netværksgrupperne er et godt sted for barnet at lære andre dagplejere at kende, og det vil gøre en gæsteplacering nemmere for barnet, hvis en gæsteplacering bliver aktuel.

Netværksgrupper er også her, hvor dagplejerne kan udveksle erfaringer og sætte små projekter i gang.


Dagplejen bruger Hjernen og Hjertet.

Hjernen og Hjertet er et Rambøll redskab, hvor man kan danne sig et overblik over, hvor det enkelte barn er i sin udvikling pt i forhold til de 6 læreplans temaer.

Redskabet er ikke en test af børnene. Det er guideline og hjælp til dagplejen til at planlægge den rette indsats til en børnegruppe i samarbejde med forældrene. I Herning Kommune har vi som mål, at alle børn skal blive så dygtige som de kan, og alle skal være en del af fællesskabet.

Det redskab vi kommer til at bruge i dagplejen, er dialogprofilen, som skal skabe grobund for den gode dialog omkring barnet. Derudover vil vi bruge profilen i overgangen mellem dagpleje og børnehave.

Dialogprofilen er tænkt som et redskab til den løbende dialog mellem dagplejeren og forældre.

Dialogprofilen - helt overordnet

  • Er et pædagogisk værktøj til at kortlægge barnets udvikling og trivsel.
  • Understøttelse af samtalen mellem forældre og dagplejen omkring det enkelte barns kompetencer og trivsel gennem besvarelse af en række spørgsmål om barnet på et online spørgeskema.
  • Spørgsmålene besvares af både forældre og dagplejen. Spørgsmålene tager udgangspunkt i de seks pædagogiske læreplanstemaer, men suppleres også med syn på barnets relationer, sundhed og trivsel.
  • Rambøll Dialog er ikke en måling eller test af barnet. Der er tale om et refleksionsværktøj, der kvalificerer og strukturerer den gode samtale om barnet.

Dialogprofilen i overgangen fra dagpleje til børnehave.

  • Modulet belyser barnets robusthed og forandringsparathed i forhold til overgangen mellem dagpleje og dagtilbud.
  • Børnehaverne kan tilgå profilen og hermed sikre en god overgang og modtagelse af barn og forældre.

Jeres rolle som forældre

For at sikre de bedste forudsætninger for det enkelte barns trivsel, læring og udvikling, er I som forældre særdeles vigtige personer i denne indsats. Vi vil meget gerne bede jer være med til at bidrage med de oplysninger I kan, ved at udfylde det spørgeskema, I får sendt på jeres mail. Dette materiale
vil også understøtte den dialog, der efterfølgende skal være i forhold til jeres barns ressourcer og kompetencer. Alle data er interne og ligger sikkert på en Rambøll server.


Kontaktinfo

Anette Tannebæk
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dplat@herning.dk

Anne-Mette Bundgaard
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dplab@herning.dk

Christina Greve Toftdal
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dplct@herning.dk

Ditte Hinsch
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dpldh@herning.dk

Lisa Marckstrøm Jensen
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dpllj@herning.dk

Kirsten Laugesen
Dagplejekonsulent
Send e-mail til dplkl@herning.dk

Sofie Kloster Gram
Fagkoordinator og dagplejekonsulent
Send e-mail til dplsg@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.