Børnepasning

Har du brug for pasning til dit barn? Find info om dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og så videre her.

Se et kort over de enkelte dagtilbud i de 13 distrikter.

Aldersgrupper og pasning
Aldersgruppe Tilbud
0 - 2 år og 9 måneder Dagpleje og vuggestue
2 år og 9 måneder til skolestart     Børnehave
Skolestart til og med 2. klasse Fritidshjem 1 og SFO 1
3. klasse til og med 4. klasse Fritidshjem 2 og SFO 2

Vi har i kommunen en række specialgrupper til børn og unge, som har behov for en specialpædagogisk og/eller terapeutisk indsats. Dem kan du læse mere om, hvis du klikker på linket herunder.

Læs mere om særlig hjælp til børn.

Se den generelle information fra borger.dk om regler for dagtilbud.

Vores retningslinjer for pasning i dagtilbud

Når vi laver en vurdering af et barns sprog og lægger en plan for, hvordan der skal sættes ind, er det altid for at hjælpe barnet.

Børn, der har svært ved at tale og ikke kan forklare, hvad de har brug for, kan hurtigt få det svært. Det er for eksempel svært at få legekammerater, hvis man ikke forstår, hvad hinanden siger.

Det er også derfor, at det ikke er frivilligt, om du som forælder vil give lov til, at barnets sprog bliver vurderet. Det er noget, du har pligt til, lige som du har pligt til at deltage i det arbejde, der skal gøres, for at hjælpe barnet med at få et bedre sprog.

Er du bekymret for dit barns trivsel eller sproglige udvikling? Så må du gerne selv bede om, at dit barn bliver sprogvurderet. Det gør du i dit barns dagtilbud.

Hvis du ikke lader dit barn sprogvurdere, bliver du trukket i børneydelsen.

Læs mere om sprogvurdering hos Undervisningsministeriet.

Sproglig støtte til to-sprogede

Hvis dit barn er to-sproget, støtter vi det med en målrettet sprogindsats i daginstitutionen, hvis vi vurderer, at der er behov for det.

Børn udenfor dagtilbud

Går dit barn ikke i en daginstitution, bliver du kontaktet med henblik på at lave en aftale om vurdering af behovet for sprogstøtte.

Pasningsgaranti omfatter alle børn over seks måneder og indtil barnet begynder i skole. Du skal skrive dit barn op til en plads senest tre måneder før, du ønsker en plads. Pladsen vil gælde pr. den 1. i en måned.

Det betyder, at hvis du for eksempel skriver dit barn op 25. marts, så vil din garantidato blive 1. juni.

Pasningsgaranti betyder, at dit barn er garanteret en plads i et dagtilbud i det distrikt, hvor I bor. Der er ikke garanti for en plads i et bestemt dagtilbud.

Pasningsgarantien er opfyldt, når vi har tilbudt dit barn en plads. Vi gør, hvad vi kan for at tilbyde en plads i god tid før, der er brug for det.

Hvis du er tilflytter, gælder pasningsgarantien kun i det dagtilbudsdistrikt, hvor I vælger at bo.

I de tilfælde, hvor det ikke har været muligt for dig at skrive dit barn op til en plads tre måneder før, du ønsker pladsen, forsøger vi at finde en plads hurtigst muligt. Det kan også være i et tilstødende distrikt.

Det gælder for eksempel for:

  • Tilflyttere
  • Forældre, hvor et privat pasningstilbud pludselig falder bort.
  • Forældre, som selv passer barnet og pludselig får tilbudt job.

I de tilfælde, hvor du ikke følger de frister, der er fastsat i disse retningslinjer, er det reglerne i dagtilbudsloven og de tilhørende bekendtgørelser og vejledninger, der gælder.

Når du skriver dit barn op til en plads i et dagtilbud, skal skal du gøre det digitalt. Du kan også henvende dig i vores Borgerservice.

Gå direkte til den digitale pladsanvisning på borger.dk

Når du skriver barnet op, kan du afgive to konkrete ønsker. Det kan være to dagplejeområder, to daginstitutioner eller en kombination af daginstitution og dagplejeområde. Du skal prioritere ønskerne.

Ud over ønskerne kan barnet være skrevet op til pasningsgaranti.

Det er muligt at stå på venteliste i et andet distrikt, men dit barn kan kun være omfattet af pasningsgaranti i det distrikt, I bor i.

Børn, som er omfattet af pasningsgaranti, har fortrinsret til plads i det distrikt, hvor barnet har folkeregisteradresse.

Er du tilflytter, kan du få barnet skrevet op til en plads fra det tidspunkt, hvor du ved, hvor I kommer til at bo.

Som udgangspunkt er det barnets alder, der bestemmer i hvilken rækkefølge, vi anviser pladser.

Det er barnets alder sammenholdt med 'behovsdatoen', der afgør, hvornår barnet kan blive optaget i dagtilbuddet.

I særlige tilfælde kan vi fravige rækkefølgen. Det kan for eksempel være:

  • Hvis barnet er henvist fra anden myndighed eller fra speciallæge.
  • Hvis der er dokumenterede sociale, helbredsmæssige eller pædagogiske problemer.
  • Hvis barnet har søskende i et dagtilbud, hvor der bliver en ledig plads. Det forudsætter dog, at vi kan tilbyde de børn, der står foran på ventelisten, et andet tilbud i nærområdet, der svarer til deres alder.
  • Hvis der er særligt behov for integration.
  • Hvis et skolesøgende barn har behov for en plads i et bestemt dagtilbud for at kunne være sammen med sine skolekammerater.

Når vi afviger fra den rækkefølge, der er bestemt af alder, sker det altid ud fra en konkret vurdering.

Særlige forhold

På institutioner der har afdelinger, der fysisk ligger på en anden adresse, tilbyder vi en plads til hovedinstitutionen. Det er institution selv, der placerer børnene på de respektive afdelinger.

Hvis en dagplejer skal modtage tre små børn på samme tid, forskyder vi opstart af børnene ud over den 1. i en måned. Det kan for eksempel være til opstart midt i måneden.

Indmeldelse i daginstitution og i dagplejen sker normalt pr. den 1. i måneden.

Når det gælder morgenpasning i fritidshjem/SFO, kan du tilvælge det med dags varsel på Digital Pladsanvisning.

Udmeldelse af dagtilbud skal ske med mindst en måneds varsel til udgangen af en måned.

Når det gælder framelding af morgenpasning i fritidshjem/SFO, kan du gøre det på Digital Pladsanvisning til den efterfølgende 1. i en måned.

Dit barn bliver automatisk meldt ud af dagtilbud efter 4. klasse. I særlige tilfælde kan vi give en dispensation til, at barnet kan blive i et dagtilbud efter 4. klasse. Du ansøger om dispensation hos Center for Børn og Læring, som vurderer sagen. Du kan kontakte centeret på tlf. 96 28 70 07.

Når dit barn er blevet optaget i et dagtilbud, er det sikret en plads indtil det går ud af 4. klasse.

Når dit barn vokser fra sit tilbud, finder vi et nyt, der passer til alderen, så snart det er muligt.

Overflytning til børnehave

Som udgangspunkt bliver dit barn flyttet til en børnehave den 1. i den måned, hvori det fylder 2 år og 9 måneder. Hvis der ikke er plads i et dagtilbud, som du har ønsket, flytter vi barnet til et andet dagtilbud, hvis det er nødvendigt af hensyn til pladsen. Du har mulighed for at få barnet overflyttet til det ønskede dagtilbud, når der er ledig plads.

Hvis du og institutionen eller dagplejen vurderer, at der er særlige hensyn, der taler imod en overflytning, kan der efter ansøgning og individuel vurdering dispenseres. Det sker ud fra vores regler for dispensation.

Hvis der er ledig kapacitet i dagplejen i et område, kan barnet blive i dagplejen indtil den 1. i den måned, hvor det fylder tre år. Dette skal ske inden for dagplejens almindelige normering, som er fire pladser pr. dagpleje.

Overflytning til fritidshjem SFO

Som udgangspunkt flytter vi børn til fritidshjem/SFO den 1. juni i det år, hvor barnet begynder i skole.

Overflytning fra fritidshjem/SFO 0-2. klasse til fritidshjem 3-4. klasse sker som udgangspunkt den 1. juni i det år, hvor barnet begynder i 3. klasse.

Hvis dit barn skrifter skole, kan det bliver overflyttet til fritidshjem/SFO, der hører til skolen. Det kan ske fra den dato, hvor barnet begynder i den nye skole.

Overflytninger i dagplejen / vuggestue

Det er muligt at flytte et barn, der er i dagpleje, til en anden dagpleje. Det forudsætter selvfølgelig, at der er plads ved den enkelte dagplejer.

Du kan godt have et barn i dagtilbud under din barselsorlov.

Hvis en forælder har udskudt noget af sin barsel til senere, skal barnet ikke meldes ud af sit dagtilbud.

Hvis du vælger en institution med madordning, skal dit barn være med i ordningen.

Hvis der er lægelige grunde til, at dit barn ikke kan være en del af ordningen, skal du sende en lægedokumenteret begrundelse til Center for Børn og Læring. Det er centeret, der i sidste ende vurderer, om der kan ske friholdelse for ordningen eller ej.

Dekorativt billede

Kontaktinfo

Ulla Sandgaard
Pladsanviser
Tlf.: 96286074

Pernille Lauritsen
Pladsanviser
Tlf.: 96286073

Lone Krag Mortensen
Pladsanviser
Tlf.: 96286072

Hanne Jytte Jørgensen
Pladsanviser dagplejen og Institutioner
Tlf.: 96286071

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.